China's Refractories

Subscription   Instructions   General Index   News   
Journal Exchange
   Standard   Service   Advertisment


General Index for China's Refractories Volume 13,2004

Vol. 13. No.1, 2004

Rheological Behavior of Bauxite-Based SiC-Containing Castables

YE Fangbao,M.Rigaud,LIU Xinhong and ZHONG Xiangchong (1) 3

Development of Refractories for Continuous Casting

TIAN Shouxin,JINCongjin,YAO Jinfu and LI Zeya (1) 9

Compositions and Properties of Hydration-Resistant Coating of Magnesia-Calcia Materials

GU Huazhi,WANG Houzhi,HONG Yanruo,ZHANG Wenjie,SUN Jialin and OUYANG Junhua (1) 14

Effects of Several Factors on Viscosity of Alumina-Spinel Slurries

SHA Jianmin,LIU Kaiqi,LIU Zuocai (1) 18

Refractory Minerals in Henan Province

JIN Qingguo,LI Jing,LIU Jiehua and LIU Yanjun (1) 22

Effect of Molding Press Direction on Properties of Periclase-Spinel-Carbon Brick

YANG Ding'ao,YU Zhiming,CHEN Shufeng,ZHANG Zunyu (1) 28

General Index for China's Refractories Volume 13,2004

Vol. 13. No.2, 2004

Advances in Modern Refractory Castables

ZHOU Ningsheng,HU Shuhe and ZHANG Sanhua (2) 3

Oxidation Mechanisms in MgO-C Refractories

B.Hashemi,Z.Ali Nemati and S.K.Sadrnezhaad (2) 13

Preliminary Study on MgO¡€Al2O3 Spinel Fiber

YANG Daoyuan,GUO Xinrong and ZHONG Xiangchong (2) 21

Discussion on Wear Mechanism of High Chrome Brick Used in Coal Slurry Gasifier

QI Xiaoqing and CHEN Renpin (2) 24

Study on Sintered Synthetic Hercynite Clinker

LIU Huilin,REN Xiangyang,YUAN Cuiju,LI Yong and SHEN Weiping (2) 29

Sintering Behaviour of Al2O3-SiC-C Ramming Mix

WU Xingrong and CAO Feng (2) 33

General Index for China's Refractories Volume 13,2004

Vol. 13. No.3, 2004

Coal Slag Attack¡ªA Review

GUO Zongqi (3) 3

An Overview on China's Refractories-Market and New Demands

LIU Jiehua and ZHOU Ningsheng (3) 10

Present Situation of Refractories for Baosteel

TAI Li and SHEN Keyin (3) 15

The Effect of Graphite Particle Size on Properties of Low Carbon MgO-C Composite Materials

LI Lin,HONG Yanruo,SUN Jialin,OUYANG Junhua,HE Zhiyong and YU Li (3) 20

Effect of Water Addition on Rheological Behaviour of Bauxite Based Low-cement Castables

ZHOU Xianxin,Michel RIGAUD and ZHOU Ningsheng (3) 25

General Index for China's Refractories Volume 13,2004

Vol. 13. No.4, 2004

China's Nonferrous Metallurgy Industry and Its Relevance to Refractories

JIANG Jimu,HUANG Xinyuan,ZHOU Ningsheng and LI Zhaoxia (4) 3

Preparation and Microstructure of Bauxite-Based Sialon by Reduction Nitridation

ZHANG Haijun,LIU Zhanjie and ZHONG Xiangchong (4) 8

Mullite Precursor Gels and as Binder in Corundum-mullite Refractory

WU Xingrong,LI Liaosha and DONG Yuanchi (4) 13

Effect of Sintering Additive on the Properties of Sialon-SiC by Gelcasting

BU Jinglong,YU Zhidong,WANG Ruisheng and WANG Zhifa et al. (4) 17

Influence of Ultra-Fine B4C and Nano-SiO2 on the Properties of Alumina-Gr
aphite Refractories

YANG Xianfeng,WANG Jinxiang and YANG Bin (4) 21

¡¡

 
Volume 10,2001
Volume 11,2002
Volume 12,2003
Volume 13,2004
Volume 14,2005

 For more information, please contact  chnr@nhcl.com.cn.